O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Siemiatycze. Utworzony został 27 stycznia 1999 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr VII/28/99. Głównymi zadaniami MOSiRu są utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Siemiatycz. MOSiR jest gospodarzem obiektów sportowych oraz ponad 60 ha terenów zielonych oraz 2 zalewów wodnych.

Menu strony
Nowości

Cross Triathlon Siemiatycze i Mini Triathlon Siemiatycki 2018

Organizatorem
Cross Triathlonu Siemiatycze oraz Mini Triathlonu Siemiatyckiego jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach z siedzibą przy ul. Nadrzecznej 29, 17-300 Siemiatycze, tel. 85 656 10 44, fax 85 655 26 65. Impreza odbywa się we współpracy z Lekkoatletycznym Klubem Sportowym „Sprinter” Siemiatycze. Zawody odbędą się 26 sierpnia 2018r. Biuro zawodów będzie mieściło się na ul. Sportowej w Siemiatyczach przy Plaży Miejskiej na Zalewie nr 2. Pływanie odbywać się będzie na wyznaczonej trasie na Zalewie nr 2. Jazda rowerem oraz bieg przełajowy rozgrywane będą trasą pofałdowana, biegnącą leśnym szlakiem. Na całej trasie ruch drogowy zamknięty. Kask zalecany – start bez kasku na własną odpowiedzialność oraz za zgodą opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich. Zgłoszenia indywidualne do Cross Triathlon Siemiatycze 2018 będą przyjmowane jedynie w formie elektronicznej na stronie www.online.datasport.pl/zapisy/.

 


Zapowiedzi imprez

Sportowiec Siemiatycz 2017 Roku


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach informuje, że siemiatyckie kluby i stowarzyszenia sportowe mogą zgłaszać kandydatów do wyróżnienia tytułem - Sportowiec Siemiatycz 2017

Każdy klub ma prawo zgłosić jednego zawodnika lub zawodniczkę. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie zdjęcia zawodnika (najlepiej w formie elektronicznej) oraz krótkiego materiału multimedialnego na temat osiągnięć sportowca w roku 2017 (prezentacja Power Point, pokaz zdjęć, film itp.) trwającego maksymalnie 90 sekund. Bez spełnienia tych wszystkich wymogów kandydatura sportowca nie będzie mogła być przyjęta!!!

Zgłoszenia dostarczyć należy w nieprzekraczalnym terminie od 05.02.2018 do 18.02.2018 osobiście w biurze MOSiR Siemiatycze ul. Nadrzeczna 29 lub mailowo mosir_siemiatycze@siemiatycze.eu 

Wszystkie szczegóły, regulamin i formularze dotyczące akcji Sportowiec Siemiatycz 2017 można pobrać w formie elektronicznej  >> TUTAJ <<.  Informacje uzyskać również można pod numerem telefonu 85 656 10 44.

Gala Sportowiec Siemiatycz 2017 Roku jest świetną formą promocji zawodników, klubów oraz ogólnie sportu i aktywności fizycznej. Liczymy na duże zainteresowanie ze strony siemiatyckich organizacji związanych ze sportem.

 

REGULAMIN WYDARZENIA SPORTOWIEC SIEMIATYCZ 2017

 

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady wyróżnienia najlepszych zawodników i zawodniczek za 2017 rok reprezentujących ziemię siemiatycką w różnych dyscyplinach sportowych tytułem - Sportowiec Siemiatycz 2017 Roku.

§2.
Organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach, ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze (zwany dalej Organizatorem). Patronat medialny sprawuje Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz.

§3.
Zgłoszenia kandydatów składać można w terminie od dnia 05.02.2018 r. do dnia 18.02.2018r. do godz. 24:00.

§4.
Tytuł Sportowca Siemiatycz 2017 Roku otrzymają osoby, wytypowane przez kluby sportowe i stowarzyszenia z terenu Siemiatycz oraz Organizatora.

§6.
Zgłoszenia kandydatów nadsyłać do 18.02.2018 do godz. 24:00 na adres mosir_siemiatycze@siemiatycze.eu lub do biura MOSiR, ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze – decyduje moment wpłynięcia zgłoszenia).  

§7
Każdy klub/stowarzyszenie może zaproponować jednego sportowca, który w 2017 roku odniósł największe sukcesy.  

§8
W typowaniu kandydatów należy się kierować przede wszystkim największymi osiągnięciami sportowca uzyskanymi w roku 2017, a nie ogólnie w całej karierze zawodniczej.  

§9
Zgłoszenie nie będzie przyjęte, jeśli nie będzie zawierało wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zdjęcia kandydata oraz multimedialnej prezentacji sportowca: pokaz zdjęć, prezentacja Power Point, prezentacja PDF, film - o długości nie przekraczającej 90 sekund.

§10
Lista wyróżnionych sportowców zostanie udokumentowana protokołem.

§11
Sportowcy Siemiatycz 2017 zostaną przedstawieni na łamach Kuriera Podlaskiego - Głosu Siemiatycz po jego zakończeniu.

§12
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Mariusz Pyzowski
b) Tomasz Supronowicz
c) Paweł Słowikowski

§13
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy, które nastąpiły wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) udział w wydarzeniu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§14
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie wydarzenia.  

§15
W sprawach spornych oraz nie objętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Organizator.  

§16
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.mosir-siemiatycze.info