O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Siemiatycze. Utworzony został 27 stycznia 1999 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr VII/28/99. Głównymi zadaniami MOSiRu są utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Siemiatycz. MOSiR jest gospodarzem obiektów sportowych oraz ponad 60 ha terenów zielonych oraz 2 zalewów wodnych.

Menu strony
Nowości

SIEMIATYCKA LIGA SIŁY I SPRAWNOŚCI 2019/2020

MOSiR Siemiatycze
zachęca do udziału w imprezach organizowanych w ramach Siemiatyckiej Ligi Siły i Sprawności 2019/2020. Celem Ligi jest popularyzacja i upowszechnianie aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu, a także przybliżanie mieszkańcom Siemiatycz nowych dyscyplin sportu.
 >> Czytaj Dalej <<

 


Zapowiedzi imprez

IX. Siemiatycka Wieczorna „Dycha”

REGULAMIN

1. ORGANIZATORZY BIEGU:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach, ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze, tel. 85 656 10 44, fax 85 655 26 65, e-mail: mosir_siemiatycze@siemiatycze.eu

- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Sprinter” Siemiatycze

- Powiatowe Zrzeszenie LZS w Siemiatyczach

2. CEL IMPREZY:

- upowszechnienie masowego biegania,

- propagowanie zdrowego trybu życia,

- promocja miasta i powiatu,

- zachęcenie do uprawiania sportu,

- wdrażanie do systematycznego stosowania ćwiczeń podnoszących tężyznę fizyczną, kształtujących prawidłową postawę,

- rozwijanie motywacji do podejmowania samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego,

- popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej

3. MIEJSCE:

Start i meta – ul. Nadrzeczna 29 w Siemiatyczach.

4. BIURO BIEGU:

Biuro MOSiR Siemiatycze, ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze

5. TERMIN:

30 maja 2020, start do biegu kobiet i mężczyzn o godz. 18:00

6. TRASA:

- start do biegu nastąpi w dniu 30 maja 2020 r. (sobota) o godzinie 18:00 przy parkingu na ul. Nadrzecznej 29 w Siemiatyczach.

- 10 km – mężczyzn, 10 km – kobiet, nawierzchnia asfaltowa ulicami miasta, /trasa posiada atest PZLA/

Dodatkowo rozegrane zostaną biegi:

- 5 km – mężczyzn, 5 km – kobiet, nawierzchnia asfaltowa ulicami miasta

7. UDZIAŁ:

Uczestnikami biegów głównych na 10 km mogą być osoby, które mają ukończone 18 lat. Zgłoszenie jest równoznaczne z oświadczeniem zawodnika/zawodniczki o zdolności do uczestnictwa i braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu.

Uczestnikami biegu na 5 km mogą być osoby, które mają ukończone 16 lat oraz które przedstawią zaświadczenie lekarskie lub podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych oświadczenie o zdolności do uczestnictwa i braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu.

Oświadczenie wraz z drukiem zgłoszenia pobrać można >> TUTAJ << lub bezpośrednio przed zawodami w biurze biegu.

8. ZGŁOSZENIA:

Imienne zgłoszenia elektroniczne po wypełnieniu formularza na stronie www.maratonypolskie.pl lub osobiście w dniu zawodów. Bezpośredni link do zapisów elektronicznych: www.dostartu.pl/ix-siemiatycka- wieczorna-dycha/

Zgłoszenia osobiste w dniu zawodów przyjmowane będą od godz. 15:00 do godz. 17:30. Weryfikacja i wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów. Decyduje kolejność zgłoszeń wraz z dokonaną opłatą wpisowego. Maksymalna ilość uczestników biegu głównego na 10 km i biegu na 5 km to łącznie 50 osób

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty.

9. OPŁATA WPISOWA:

Wpisowe do zawodów do dnia 27 maja 2020 wynosi 40 zł (słownie złotych: czterdzieści 00/100). Po tym terminie nie ma możliwości zgłoszenia się do zawodów w formie elektronicznej. Zgłoszenie jest kompletne wyłącznie w przypadku opłacenia opłaty wpisowej. Zgłoszenia dokonać będzie można także w dniu imprezy w biurze zawodów i wpisowe wynosić będzie 80 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt 00/100) – o ile limit miejsc nie zostanie wcześniej wyczerpany zgłoszeniami elektronicznymi.

Wpisowe dla mieszkańców powiatu siemiatyckiego do dnia 27 maja 2020 wynosi 20 zł (słownie złotych: dwadzieścia 00/100). Po tym terminie nie ma możliwości zgłoszenia się do zawodów w formie elektronicznej. Zgłoszenie jest kompletne wyłącznie w przypadku opłacenia opłaty wpisowej. Zgłoszenia dokonać będzie można także w dniu imprezy w biurze zawodów i wpisowe wynosić będzie 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100) – o ile limit miejsc nie zostanie wcześniej wyczerpany zgłoszeniami elektronicznymi.

Wpisowe do biegu na 5 km do dnia 27 maja 2020 wynosi 20 zł (słownie złotych: dwadzieścia 00/100). Po tym terminie nie ma możliwości zgłoszenia się do zawodów w formie elektronicznej. Zgłoszenie jest kompletne wyłącznie w przypadku opłacenia opłaty wpisowej. Zgłoszenia dokonać będzie można także w dniu imprezy w biurze zawodów i wpisowe wynosić będzie 40 zł (słownie złotych: czterdzieści 00/100) – o ile limit miejsc nie zostanie wcześniej wyczerpany zgłoszeniami elektronicznymi.

Wpłaty wpisowego można dokonać online (z profilu rejestracyjnego) za pośrednictwem serwisu do rejestracji elektronicznej Blue Media, do dnia 27 maja 2020 roku. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

Startujący w kategoriach wiekowych: M65 i M70+ oraz K 60+, mężczyźni w wieku 65+ oraz kobiety 60+ w biegu na 5 km, a także w biegu na dla dzieci nie ponoszą opłaty wpisowej do zawodów.

10. KLASYFIKACJE:

IX. Siemiatycka Wieczorna Dycha

- Generalna mężczyzn:

oraz kategorie wiekowe mężczyzn:

- M20 kategoria wiekowa od 18 do 29 lat

- M30 kategoria wiekowa od 30 do 39 lat

- M40 kategoria wiekowa od 40 do 49 lat

- M50 kategoria wiekowa od 50 do 59 lat

- M60 kategoria wiekowa od 60 do 64 lat

- M65 kategoria wiekowa od 65 do 69 lat

- M70+ kategoria wiekowa 70 lat i starsi

- Generalna kobiet,

i kategorie wiekowe kobiet:

- K20 kategoria wiekowa od 18 do 29 lat

- K30 kategoria wiekowa od 30 do 39 lat

- K40 kategoria wiekowa od 40 do 49 lat

- K50 kategoria wiekowa od 50 do 59 lat

- K60+ kategoria wiekowa 60 lat i starsze

W biegu na 5 km:

- generalna mężczyzn

-generalna kobiet

11. NAGRODY:

- W biegu głównym mężczyzn nagrody pieniężne:

I. miejsce - 450 zł

II. miejsce – 300 zł

III. miejsce – 200 zł

IV. miejsce – 150 zł

V. miejsce – 100 zł

VI. miejsce – 50 zł

W biegu głównym kobiet nagrody pieniężne:

I miejsce - 450 zł

II miejsce - 300 zł

III miejsce – 200 zł.

IV. miejsce – 150 zł

V. miejsce – 100 zł

VI. miejsce – 50 zł

- Puchary za I – III miejsce w klasyfikacjach generalnych i wiekowych.

- Puchary dla najlepszego zawodnika i zawodniczki z powiatu siemiatyckiego.

- Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników biegów

- Pełen pakiet startowy dla pierwszych 50 osób, które opłaciły wpisowe do biegu głównego lub biegu na 5 km.

W biegu na 5 km puchary za miejsca 1-3 w klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn, brak nagród finansowych!!!

Wśród uczestników zawodów rozlosowane również zostaną nagrody rzeczowe.

Nagrody z klasyfikacji generalnej nie dublują się z nagrodami w klasyfikacjach wiekowych.

12. PAKIET STARTOWY:

Każdy Uczestnik w ramach opłaty startowej otrzymuje:

- numer startowy, - elektroniczny pomiar czasu,

- sms na komórkę z informacją o czasie oraz miejscu w klasyfikacji open,

- zabezpieczenie medyczne na trasie, - punkty z wodą na trasie oraz posiłek regeneracyjny na mecie, - pamiątkowy medal na mecie dla wszystkich, którzy ukończą bieg, - okolicznościową koszulkę techniczną.

13. RODO

Zgłoszenie się do zawodów jednoznaczne jest z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych zgłoszonej osoby. Organizator będzie zbierał następujące dane osobowe

zawodników (imię, nazwisko, rok urodzenia, nazwa klubu, miasto, adres e-mailowy oraz numer telefonu). Adres e-mailowy oraz numer telefonu będą używane do kontaktu z zawodnikiem w związku z zawodami oraz przyszłymi planowanymi akcjami. Ponadto po zawodach firma obsługująca pomiar czasu przesyłać będzie na podany numer telefonu wiadomość SMS z dokładnym wynikiem danego zawodnika. Dane będą wykorzystywane do publikacji listy zgłoszonych oraz wyników. Uczestnicy mają wgląd do swoich danych osobowych i mogą je edytować w każdym momencie (poprzez formularz lub poprzez kontakt e-mailowy mosir_siemiatycze@siemiatycze.eu). Organizator udostępnia dane osobowe pomiarowi czasu.

Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w zdjęciach, filmach i materiałach informacyjno-promocyjnych imprezy publikowanych w lokalnej prasie, na stronach internetowych organizatora oraz Miasta Siemiatycze a także na portalach informacyjnych i w mediach społecznościowych.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie biegu

- Wodę na trasie i po zakończeniu biegu

- Elektroniczny pomiar czasu

- Ciepły posiłek po zakończeniu biegu (grill lub ognisko)

- Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od

organizatora i przymocowane do koszulek na piersiach,

- Bieg odbędzie się bez względu na pogodę,

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.

- Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli antydopingowej.

- Interpretacja regulaminu należy do organizatorów.