REGULAMIN CZTERNASTEGO OGÓLNOPOLSKIEGO ZLOTU MOTOROWERÓW I MOTOCYKLI MOTORIADA 2010 - Romanówka koło Siemiatycz 18.06 - 20.06.2010

 

REGULAMIN ZATWIERDZONY PRZEZ OKRĘGOWĄ KOMISJĘ SPORTU POPULARNEGO I TURYSTYKI ZO PZM W BIAŁYMSTOKU

1.      Cel imprezy

°      towarzyskie spotkanie motocyklistów z Polski,

°      propagowanie imprez sportowych popularnych i krzewienie zorganizowanych form turystyki motorowej kwalifikowanej,

°      szerzenie i pogłębianie wiedzy krajoznawczej,

°      poznanie piękna Nadbużańskiego Podlasia,

°      doskonalenie techniki jazdy oraz znajomości przepisów ruchu drogowego. 

2.      Organizator

Na zlecenie Okręgowej Komisji Sportów Popularnych i Turystyki PZM w Białymstoku: Klub Motorowy „Quercus” przy współpracy Miesięcznika ŚWIAT MOTOCYKLI, oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach i Wójta Gminy Siemiatycze. 

3.      Uczestnictwo

°      uczestnikiem jest kierowca i pilot motoroweru, motocykla lub quada.

°      w Zlocie mogą brać udział turyści nie zrzeszeni oraz zrzeszeni w klubach i sekcjach należących do PZM,

°      każdy klub ma prawo wystawienia tylko jednej reprezentacji o dowolnej liczbie uczestników. Do klasyfikacji liczy się wynik trzech najlepszych uczestników. 

4.      Termin i miejsce Zlotu

°      Zlot odbędzie się w dniach 18.06. - 20.06. 2010 r. w miejscowości Romanówka koło Siemiatycz.

Dokładny adres: Romanówka 44, 17-300 Siemiatycze, kom. 601 674 098 ;  85 656 10 44, fax 85 655 26 65, e-mail: mosir_siemiatycze@tlen.pl . Plan dojazdu w załączeniu. 

5.      Zgłoszenia

°      Zgłoszenie zawierające imię i nazwisko, datę urodzenia oraz dokładny adres należy kierować do dnia 17 czerwca na adres organizatora imprezy: Klub Motorowy „Quercus” Romanówka 44, 17-300 Siemiatycze. Druk dostępny jest na stronie www.mosir-siemiatycze.info

°      Dodatkowo zgłoszenia można przesyłać faksem na nr 85 655 26 65 lub telefonicznie 85 656 10 44; 0 601 674 074 lub mailem na adres mosir_siemiatycze@tlen.pl.

Zgłoszenie jest ważne po wpłaceniu wpisowego jak w punkcie 6. Organizator przewiduje możliwość dodatkowych zgłoszeń w biurze imprezy w dniu 18 czerwca w przypadku wolnych miejsc. 

6.      Wpisowe

°      dla wszystkich uczestników 20 pln. Wpisowe należy przesyłać na konto: Klub Motorowy „Quercus” Romanówka 44, 17-300 Siemiatycze. Konto nr 42 1240 2210 1111 0000 3177 8800 w PEKAO S.A. o/ Siemiatycze

W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:

°         pole namiotowe,

°         program artystyczny i turystyczny,

°         prawo do udziału w konkursach oraz imprezach sportowych i turystycznych,

°         prawo do nagród.

Na miejscu będzie czynny bufet w czasie całego zlotu. 

7.      Konkurencje w zlocie.

Rozegrane zostaną następujące konkursy:

a)   dla uczestników do 13 roku życia lub nie posiadających dokumentów wymaganych Kodeksem Drogowym,.

°      próba najwolniejszej jazdy 10 m,

°      próba sprawności kierowania,

°      próba znajomości kodeksu drogowego,

°      próba znajomości zwiedzanych obiektów turystycznych oraz udzielania pierwszej pomocy.

b)   dla pozostałych uczestników posiadających dokumenty wymagane kodeksem drogowym dowód rej. /motoroweru, motocykla/, ubezpieczenie OC pojazdu, prawo jazdy (karta motorowerowa)/, w rozbiciu na dwie klasy: motorowerów i motocykli.

°      pokonanie trasy wg dostarczonych przez organizatora notatek nawigacyjnych /itinerera strzałkowego, opisowego i szkicowego/,

°         próba najwolniejszej jazdy 10m,

°         próba sprawności kierowania,

°         próba znajomości kodeksu drogowego,

°         próba znajomości zwiedzanych obiektów turystycznych oraz udzielania pierwszej pomocy.

c)      klasyfikacja drużynowa ,

d)      klasyfikacja rodzinna,

e)   dla uczestników Zlotu oraz wszystkich chętnych zostanie rozegrana w niedzielę dodatkowa samodzielna konkurencja "Slalom Równoległy o Puchar Burmistrza Miasta Siemiatycze".

°      Przewiduje się specjalną nagrodę za pokonanie "na kołach" najdłuższej trasy dojazdowej. 

8.      Nagrody.

Zwycięzcy poszczególnych konkursów otrzymają nagrody, puchary i upominki. 

9.      Wyjaśnienia i protesty.

Protesty wolno wnieść do Jury w ciągu 30 minut od czasu ogłoszenia prowizorycznych wyników po opłaceniu kaucji w wysokości 100 pln. Wpłacona kwota nie podlega zwrotowi w przypadku nieuwzględnienia protestu.

Interpretację regulaminu rozstrzyga Jury. 

10.  Wyposażenie uczestnika.

°         dobry humor, sprzęt biwakowy: namiot, śpiwór, materac, latarka itp.,

°         dowód rejestracyjny pojazdu, ubezpieczenie OC, karta motorowerowa lub prawo jazdy,

°         legitymacja szkolna lub dowód osobisty,

°         wyżywienie własne, o ile nie będzie korzystał z posiłków wykupionych u organizatora. 

11.  Postanowienia końcowe.

°      Uzupełnieniem niniejszego regulaminu mogą być komunikaty organizatora.

°      Uczestnicy obowiązani są podporządkować się przepisom ruchu drogowego RP, regulaminowi imprezy oraz komunikatom organizatora.

°      Uczestnicy są ubezpieczeni od NW przez organizatora od czasu zgłoszenia swojej obecności w biurze zlotu do chwili rozwiązania imprezy.

°      Organizatorzy nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności za szkody i wypadki spowodowane przez zawodników w czasie imprezy tak w stosunku do niego i jego mienia jak i w stosunku do osób trzecich i ich mienia. 

12.  Władze zlotu.

KOMITET HONOROWY

Wicestarosta Powiatu Siemiatyckiego                     - Mikołaj Mantur

Burmistrz Miasta Siemiatycze                                - Zbigniew Radomski

Wójt Gminy Siemiatycze                                       - Edward Zaremba

Komendant Policji m. Siemiatycze                           - Piotr Prokopczuk

Redaktor Naczelny Miesięcznika Świat Motocykli       - Lech Potyński

Redaktor Naczelny Dwumiesięcznika Quadzik            - Grzegorz Głowienka

Prezes Zarządu Okręgowego PZM w Białymstoku      - Jan Smorczewski

Prezes  Klubu Motorowego „Quercus”                         - Roman Umiastowski

Komandor Zlotu Motoriada od I do XIII edycji            - Andrzej Jaworowicz

  

Jury

Przewodniczący                                                   - Jacek Czachor

Komandor Zlotu                                                   - Maciej Kozłowski

Prezes ZOPZM w Białymstoku                                 - Jan Smorczewski

 

Komitet Organizacyjny

Komandor Zlotu                                                   - Maciej Kozłowski

Zast. Komandora                                                 - Marian Dąbrowski

Sekretarz                                                           - Grzegorz Bajena

Biuro                                                                 - Tomasz Leoniuk 

 

Komandor zlotu  -  Maciej Kozłowski 

 

KILKA SŁÓW O REGIONIE

Spośród wielu regionów na mapie Polski pod względem malowniczości, piękna krajobrazów i czystego powietrza wyróżnia się kraina leżą­ca po jej północno-wschodniej stronie i rozciągająca się wzdłuż doliny środkowego Bugu, zwana Podlasiem Nadbużańskim. Zmien­ne byty losy tych ziem na przestrze­ni wieków, bowiem istotny wpływ wywierało jego położenie na styku Mazowsza, Rusi i Litwy. Tereny te często zmieniały swoją zależność i na przemian byty w posiadaniu książąt ruskich lub we władaniu książąt polskich.

Ziemia nadbużańska jest niezwykle urozmaicona. Zlodowacenie pozo­stawiło wiele moren czołowych, ozów i sandrów ożywiających kra­jobraz. Konfiguracja terenu, rozle­głe doliny, wzniesienia, skarpy, jary i wąwozy stwarzają liczne miejsca widokowe. Lasy to w większości bory sosnowe i lasy mieszane, a w dolinie Bugu fragmenty lasów łęgowych.

Zdrowy klimat, nieskażone czyste środowisko, bogata flora i fauna to dodatkowe walory tej krainy. Siemiatycze to jedno z najpiękniej­szych miast wschodniej Polski. Najstarsze ślady osadnictwa po­chodzą z epoki neolitu. Do dziś znajduje się w okolicy kilkanaście kurhanów, pozostałości grodziszcz i cmentarzy. Domniemanym miej­scem kultu była opisywana później przez Kolberga Wilcza Góra. Jak głosi legenda na niej to odbywały się sabaty czarownic. Wymieniane    byty    Siemiatycze w dokumentach z 1434 roku. W 1542 roku, na mocy wydanego w Wilnie przez Zygmunta Augusta przywileju,  Siemiatycze  uzyskały prawa miejskie.

Najświatlejszą postacią w dziejach miasta była bez wątpienia, księżna Anna z Sapiehów Jabłonowska -znana reformatorka. Ona uczyniła z Siemiatycz ośrodek gospodarczy i kulturalny o ponad lokalnym zna­czeniu, znany w kraju i Europie. Wspaniałą rezydencję księżnej -słynny Pałac Jabłonowskich wraz z pojmanymi jeńcami spaliły wojska carskie pod wodzą gen. Maniukina, podczas akcji odwetowej po jednej z największych bitew po­wstania styczniowego - bitwie siemiatyckiej.

W latach 1939-1941 znalazły się Siemiatycze pod okupacją sowiecką, pod niemiecką w latach 1941-44. Swoistą atrakcją turystyczną i pozostałością po okupantach jest kilkadziesiąt bunkrów tzw. „Linii Mołotowa" stanowiących sieć umocnień wzdłuż linii Bugu. W centrum miasta warto zobaczyć projektowany przez włoskich ar­chitektów barokowy kościół z XVII wieku wraz z zespołem klasztor­nym, klasycystyczną synagogę i dawny dom talmudyczny. Do cie­kawszych zabytków należy kaplica ewangelicko-augsburgska i kaplica św. Anny (pocz. XIX w.) - oby­dwie na starym tajemniczym cmentarzu.

Opodal kościoła, na wzgórzu, znaj­duje się XIX-wieczna cerkiew. Okolice Siemiatycz to przede wszystkim tereny rolnicze i tury­styczne. W najbliższej okolicy mia­sta znajdują się trzy rezerwaty przyrody - Sokole, Koryciny i Góra Uszeście z florą kserotermiczną i roślinnością pontyjską. Warto zo­baczyć przełomy Bugu koło Niemirowa lub odwiedzić letniskową miejscowość Wólkę Nadbużną. Kilka kilometrów od Siemiatycz znajduje się sanktuarium prawosła­wia - Grabarka, dokąd na Świętą Górę przybywa co roku tysiące pielgrzymów. Tu znajduje się jedy­ny obecnie w Polsce żeński klasz­tor. Podania z początku XVIII wieku przypominają szalejącą wówczas epidemię cholery. Ci, którzy schro­nili się na górze Grabarce ocaleli modląc się i pijąc wodę ze świętego źródła. Woda w źródełku płynie do dziś, a ludzie wierzą, że przy-dźwigany tu i zatknięty drewniany krzyż ma moc spełniania intencji, w jakiej się do Grabarki pielgrzymuje. To 19 sierpnia na Święto Przemienienia Pańskiego (Spasa) wraz z wielotysięcznym tłumem prawosławnych usłyszeć można wśród porośniętych sosnami wzgórz chóry cerkiewne.

 

 

Mapka dojazdowa do miejsca zawodów:

 

TERMIN

18.06. – 20.06.2010 r.

MIEJSCE

Romanówka 44 koło Siemiatycz

ORGANIZATOR

Klub Motorowy „Quercus”, Romanówka 44, 17-300 Siemiatycze kom. 601 674 098 przy współpracy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze,

tel. 85 656 10 44, fax 85 655 26 65, e-mail: mosir_siemiatycze@o2.pl  oraz Wójta Gminy Siemiatycze

ZGŁOSZENIA

Należy przesłać na adres Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach w terminie do 17.06.2010 r. faxem 85 655 26 65 lub na mosir_siemiatycze@tlen.pl  oraz w dniu 18.06.2010 r. w Romanówce

WPISOWE

Wpłaty w wysokości 20 zł należy dokonać na konto Klub Motorowy „Quercus” Bank PEKAO SA

konto nr: 42124022101111000031778800 lub w dniu 18.06.2010 w Biurze MOTORIADY

W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:

  • pole namiotowe
  • koszulkę pamiątkową
  • program artystyczny i turystyczny
  • prawo do udziału w konkursach oraz imprezach sportowych i turystycznych
  • prawo do nagród

Prosimy o zabranie własnych namiotów z odpowiednim wyposażeniem !!!!!!

Program MOTORIADY ’10:

18.06.2010 r.  godz. 16:00 – 22:00 - czynne biuro zlotu Romanówka 44

                        godz. 19:00 - ?           - wieczorek integracyjno-zapoznawczy, ognisko, grill

19.06.2010 r. godz. 10:00 – 13:00 - zwiedzanie Drohiczyna

                        godz. 15:00 – 19:00 - impreza turystyczna, jazda na itinerer, proste próby sportowe,
                                                            test z zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego

                        godz. 20:00 - ?         - ognisko, wieczór wspomnień, grill

20.06.2010 r.  godz. 10:00 – 11:00 - parada w Siemiatyczach

                        godz. 11:00 – 12:00 - Slalom Równoległy o Puchar Burmistrza Miasta Siemiatycze

                                   godz. 12:00   - zakończenie imprezy, rozdanie pucharów i nagród


Pobierz - Regulamin XIV Ogólnopolskiego Zlotu Motorowerów i Motocykli MOTORIADA 2010

Pobierz - Kartę zgłoszenia do XIV Ogólnopolskiego Zlotu Motorowerów i Motocykli MOTORIADA 2010

 

statystyka mosir_siemiatycze@o2.pl