O nas

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Siemiatycze. Utworzony został 27 stycznia 1999 r. uchwałą Rady Miasta Siemiatycze Nr VII/28/99. Głównymi zadaniami MOSiRu są utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej oraz organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Siemiatycz. MOSiR jest gospodarzem obiektów sportowych oraz ponad 60 ha terenów zielonych oraz 2 zalewów wodnych.

Zapowiedzi imprez

II Siemiatycka Wieczorna „Dycha”

REGULAMIN

 

1. ORGANIZATORZY BIEGU:

- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Siemiatyczach, ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze, tel. 85 656 10 44, fax 85 655 26 65, e-mail: mosir_siemiatycze@tlen.pl  

- Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Sprinter” Siemiatycze

- Powiatowe Zrzeszenie LZS w Siemiatyczach

 

2. CEL IMPREZY:

- upowszechnienie masowego biegania,

- propagowanie zdrowego trybu życia,

- promocja miasta i powiatu,

- zachęcenie do uprawiania sportu,

- wdrażanie do  systematycznego stosowania ćwiczeń podnoszących  tężyznę fizyczną, kształtujących prawidłową postawę,

- rozwijanie motywacji do podejmowania samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego,

- popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej.

 

3. MIEJSCE:

Start – parking przy ul. 3 Maja (przy kościele) , meta – ul. Nadrzeczna

 

4. BIURO BIEGU:

Biuro MOSiR Siemiatycze, ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze

 

5. TERMIN:

8 czerwca 2013, start do biegu głównego kobiet i mężczyzn o godz. 19:00

 

6. UDZIAŁ:

Uczestnikami biegów głównych mogą być osoby które mają ukończone 18 lat, oraz które przedstawią zaświadczenie lekarskie lub podpisane oświadczenie o zdolności do uczestnictwa w biegu.

Oświadczenie wraz z drukiem zgłoszenia pobrać można ze strony:

www.mosir-siemiatycze.info lub bezpośrednio przed zawodami w biurze biegu.

 

7. TRASA:

- start do Biegu nastąpi w dniu 8 czerwca 2013 r. (sobota) o godzinie 19:00 przy parkingu na ul. 3 Maja w Siemiatyczach. Zawodnicy zostaną przetransportowania z biura biegu na start autokarem podstawionym przez organizatora.

- 10 km – mężczyzn, 10 km – kobiet, nawierzchnia asfaltowa ulicami miasta

- trasa posiada atest PZLA

 

8. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia elektroniczne wraz z potwierdzeniem opłacenia wpisowego wysyłać można na adres: mosir_siemiatycze@tlen.pl Druk zgłoszenia dostępny na www.mosir-siemiatycze.info Zgłoszenia osobiste w dniu zawodów przyjmowane będą od godz. 16:30  do godz. 18:30. Weryfikacja i wydawanie plastronów z numerami startowymi odbędzie się w biurze zawodów. Kaucja zwrotna za wydanie plastronu wynosi 50 zł lub jako zabezpieczenie zostawić będzie można dowód osobisty.

Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty.

 

9. OPŁATA WPISOWA:

Wpisowe do zawodów do dnia 15 maja 2013 wynosi 30 zł (słownie złotych: trzydzieści 00/100). Po tym terminie i w dniu zawodów wpisowe wynosić będzie 50 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt 00/100).

Wpisowe opłacić należy na konto Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Sprinter” Siemiatycze, ul. Nadrzeczna 29, 17-300 Siemiatycze. Numer konta nr: 48 8092 0001 0004 7047 2000 0010 z dopiskiem II. Siemiatycka Wieczorna Dycha.

 

10. KLASYFIKACJE:

II. Siemiatycka Wieczorna Dycha

- Generalna mężczyzn:

oraz kategorie wiekowe mężczyzn:

- M20 kategoria wiekowa od 18 do 29 lat

- M30 kategoria wiekowa od 30 do 39 lat

- M40 kategoria wiekowa od 40 do 49 lat

- M50 kategoria wiekowa od 50 do 59 lat

- M60 kategoria wiekowa od 60 lat i starsi

- Generalna kobiet,

i kategorie wiekowe kobiet:

- M20 kategoria wiekowa od 18 do 29 lat

- M30 kategoria wiekowa od 30 do 39 lat

- M40 kategoria wiekowa od 40 i starsze

Puchary za miejsca 1-3 będą przyznawane w przypadku startu co najmniej 3 osób w danej kategorii wiekowej.

 

11. NAGRODY:

- Pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników biegu

- Pamiątkowe koszulki dla pierwszych 100 zgłoszonych uczestników

- W biegu głównym mężczyzn nagrody pieniężne:

I. miejsce  - 450 zł

II. miejsce – 300 zł

III. miejsce – 200 zł

IV. miejsce – 150 zł

V. miejsce – 100 zł

VI. miejsce – 50 zł

W biegu głównym kobiet nagrody pieniężne:

I miejsce  - 450 zł

II miejsce  - 300 zł

III miejsce – 200 zł.

IV. miejsce – 150 zł

V. miejsce – 100 zł

VI. miejsce – 50 zł

- Puchary za I – III miejsce w klasyfikacjach generalnych i wiekowych.

- Puchary dla najlepszego zawodnika i zawodniczki z powiatu siemiatyckiego.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie biegu

- Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe otrzymane od

organizatora i przymocowane do koszulek na piersiach,

- Bieg odbędzie się bez względu na pogodę,

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce  na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.

- Interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

13. DODATKOWE ATRAKCJE

Na zakończenie zawodów przewidziane jest ognisko.

4.4. Wśród wszystkich uczestników Akcji posiadających legitymacje sportowca MOSiR z co najmniej jedną naklejką potwierdzającą uczestnictwo w imprezie organizowanej lub współorganizowanej przez MOSiR Siemiatycze rozlosowane zostaną dodatkowo cztery odtwarzacze mp3 oraz koszulki i inne drobne upominki.